Establishment of Enactment

Establishment of Enactment

ENAKMEN PENUBUHAN

ENAKMEN PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK, 1977
Bil. 4 Tahun 1977

BETA PERKENANKAN,

(RAJA IDRIS ISKANDAR SHAH)
Sultan Perak

27hb. Februari 1978

Suatu Enakmen bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penubuhan suatu Perbadanan yang dinamakan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Perak seperti berikut :

Bahagian I:
PERMULAAN pdf

Bahagian II:
PERBADANAN pdf

Bahagian III:
TUGAS-TUGAS DAN KUASA-KUASA PERBADANAN pdf

Bahagian IV:
PEGAWAI-PEGAWAI, PEJAWAT-PEJAWAT DLL PERBADANAN pdf

Bahagian V:
KUMPULAN WANG DAN HASIL PERBADANAN pdf

Bahagian VI:
PELBAGAI PERKARA pdf

Bahagian VII:
PENGGULUNGAN PERBADANAN pdf